Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Spotrebiteľský úver


 • Súbor 1  [pdf, 1,63 MB]  stiahni


 • Potrebujete si požičať peniaze? Túžite po nejakom tovare alebo peknej dovolenke a nemáte potrebnú hotovosť? Ponúka sa pôžička. Aké sú pravidlá pri požičiavaní peňazí od bankových i nebankových subjektov?


  SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER


  Môžete ho získať v banke alebo v nebankovej inštitúcii – napr. splátkovej spoločnosti.

  Banky poskytujú úver ako účelový (napr. na bývanie, na nákup auta, či iný dohodnutý účel) alebo ako bezúčelový, pri ktorom banku nezaujíma, na aký účel mienite použiť požičané peniaze. Spotrebiteľské úvery banky niekedy označujú aj ako pôžičky, alebo „spotrebné“ úvery.

  V prípade splátkových spoločností si spravidla môžete tovar odniesť domov ihneď, ale náklady na takýto úver sú často vyššie.


  Výhoda - rýchlo uspokojí vašu potrebu a nezaťaží natoľko váš rozpočet, pretože rozdeľuje jednorazovú platbu na niekoľko menších

  Nevýhoda – zaplatíte/vrátite viac, ako si požičiate


  TIP: Dôkladne sa oboznámte so zmluvou. Venujte pozornosť všetkým častiam zmluvy (najmä tým, ktoré sú písané malým písmom). Môžete výrazne ušetriť!  ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ ZMLUVA


  Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Ak nemá písomnú formu a bola uzavretá len ústne, je neplatná. Zmluva musí obsahovať:

  • sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov
  • opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva vzťahuje,
  • cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
  • identifikáciu vlastníka a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva spotrebiteľom (pri lízingu),
  • adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
  • meno a adresu spotrebiteľa,
  • ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN),
  • podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená RPMN,
  • výpočet zvýšených nákladov ktoré neboli zahrnuté do výpočtu RPMN (vrátane spôsobu výpočtu),
  • oprávnenia spotrebiteľa na zníženie nákladov na úver pri jeho splatení pred lehotou splatnosti,
  • sankcie za porušenie zmluvy,
  • podmienky, za ktorých možno použiť zmenku alebo šek,
  • spôsob zániku záväzku zo zmluvy.

  Aj keď písomná zmluva neobsahuje všetky horeuvedené údaje, ale došlo už k čerpaniu úveru, prípadne k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služby, zmluva je platná.

  TIP: Prevzatím tovaru, alebo prijatím služby sa zbavujete možnosti namietať neúplnosť alebo neplatnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Neponáhľajte sa zbytočne s preberaním tovaru alebo s využívaním ponúkanej služby!  Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)


  RPMN by mala umožňovať jednoduché porovnanie nákladov na spotrebiteľský úver, o ktorom uvažujete, s nákladmi na iné spotrebiteľské úvery, ktoré ponúkajú konkurenčné splátkové spoločnosti, alebo banky. RPMN sa vypočítava z výšky poskytnutého spotrebiteľského úveru a celkových nákladov spotrebiteľa, ktoré sú so spotrebiteľským úverom spojené (úrokov a poplatkov).

  RPMN patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ (banka alebo splátková spoločnosť) povinný poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke spotrebiteľského úveru. RPMN musí byť uvedená aj v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Ak nie je RPMN uvedená v zmluve, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.


  Ale pozor, z uvedenej zásady platí množstvo výnimiek!

  Zákon pripúšťa aj zmluvu bez RPMN, ak ju „nemožno určiť“ a niektorí veritelia túto skutočnosť využívajú. Spotrebiteľ však v takomto prípade musí byť pred uzavretím zmluvy informovaný o úverovom limite, o nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, o spôsobe výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov, o podmienkach, za ktorých môže byť zmluva zmenená, a o spôsobe a termíne skončenia zmluvného vzťahu. Okrem toho, do výpočtu RPMN sa nikdy nezahrňujú:

  • sankcie, ktoré si voči vám môže uplatniť veriteľ v prípade neplnenia zmluvy,
  • poplatky, ktoré ste povinný zaplatiť pri kúpe tovaru alebo služby,
  • poplatky za prevod peňažných prostriedkov,
  • poplatky za udržiavanie účtu, ktorý bol zriadený na prijímanie vašich platieb,
  • členské príspevky pre profesijné a záujmové združenia alebo skupiny,
  • poplatky za poistenie alebo záruky.


  TIP: Nedajte sa zlákať nízkou ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN)!

  Kalkulujte vždy so všetkými nákladmi, ktoré vám so spotrebiteľským úverom vzniknú,

  teda aj s tými, ktoré sa do výpočtu RPMN nezahrňujú.  Spotrebiteľské úvery môžu poskytovať fyzické alebo právnické osoby len v rámci svojho podnikania.

  Spotrebiteľské úvery môže v závislosti od formy poskytovať aj predávajúci.


  TIP: Ignorujte lákavé ponuky fyzických alebo právnických osôb, o ktorých podnikaní

  nič neviete. Seriózni poskytovatelia spotrebiteľských úverov svoju identitu neskrývajú.  PREDČASNÉ SPLATENIE


  Spotrebiteľ môže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti a to bez súhlasu banky alebo

  splátkovej spoločnosti. V takom prípade má právo na zníženie celkových nákladov spojených so

  spotrebiteľským úverom v rozsahu, aký bol dohodnutý v zmluve.

  V nijakom prípade nie je spotrebiteľ povinný platiť úrok za obdobie po predčasnom splatení úveru!


  TIP: Zaujímajte sa o podmienky predčasného splatenia úveru.  LÍZING


  Pri nákupe na splátky úverovým spôsobom sa stávate majiteľom tovaru okamžite po jeho prevzatí. Ak si kúpite vybraný tovar na lízing, určitú dobu platíte splátky a až po ich splatení sa stávate vlastníkom tovaru. Predávajúci je teda majiteľom tovaru až do jeho úplného splatenia. Pokiaľ poukazujete splátky v dohodnutých termínoch, je všetko v poriadku. Ak nemôžete zaplatiť splátku v stanovenom termíne alebo výške, tovar vám môže byť odobratý podľa podmienok, na aké ste sa v zmluve zaviazali.


  Ak vaša zmluva s lízingovou spoločnosťou podlieha zákonu o spotrebiteľských úveroch, mala by mať všetky náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Každá lízingová zmluva by mala naviac upravovať aj spôsob nakladania s tovarom, záručné i servisné podmienky, spôsob riešenia prípadných škôd na tovare patriacom lízingovej spoločnosti a podmienky prevodu vlastníctva k tovaru pred ukončením vášho zmluvného vzťahu s lízingovou spoločnosťou.


  TIP: Zistite si pred podpísaním zmluvy, podľa akých zákonov bola lízingová zmluva vypracovaná.


  TIP: Ak môžete, využite pri získavaní informácií o najvýhodnejšom spotrebiteľskom

  úvere internet. Internetovú stránku s ponukami svojich produktov má každá banka.

  Veľa užitočných informácií môžete získať na internete aj o splátkových spoločnostiach,

  ak zadáte do vyhľadávača heslo „splátkové spoločnosti“.

   

   

   

  Kompletné informácie k téme získate na www.spotrebiteliask.sk

  alebo v regionálnych spotrebiteľských centrách:


  www.spotrebiteliask.sk; e-mail: asociaciask@stonline.sk; tel/fax: 052/43 260 47

  www.asu.sk; e-mail: asu@pobox.sk; tel.: 048/413 87 08, 0905 657 277

  www.instbyv.sk; e-mail: jzapletalova@instbyv.sk; tel/fax: 02/5557 5219, 0903 238 090

  www.spotrebitelinfo.sk; e-mail : spotrebitelia@centrum.sk; tel.: 0904 162 123

  www.rzs-p.szm.sk; e-mail: rzs-p@inmail.sk; tel.: 0915 930 245

  e-mail: infospot@orangemail.sk; tel/fax: 02/524 91 911

  e-mail: ssp@iqservis.sk; tel.: 055/633 4930  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

   


  Ochraňujeme práva spotrebiteľov tam, kde sily jednotlivca nestačia.


  Využívame na to poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale aj európskom trhu.


  Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si treba dávať pozor pri reklamáciách, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov.


  Pomáhame školám pri vzdelávaní mladých spotrebiteľov, organizujeme súťaže mladých spotrebiteľov.


  Sme súčasťou siete európskych spotrebiteľských organizácií, zameraných na informovanie a vzdelávanie spotrebiteľov.


  www.spotrebiteliask.sk

   


  VYDANÉ S PODPOROU EÚ

   


  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

  ul.17. novembra 14

  06401 Stará Ľubovňa  Volajte poradenské linky:

  052 432 60 47 0903 032 696

   


   

  SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER A LÍZING  1. Ako ušetriť na spotrebiteľskom úvere?
  2. Čo je to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)?
  3. Môžete splatiť úver predčasne?
  4. Kedy lízing a kedy spotrebiteľský úver?


  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou